முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் தரம் ஒன்றிற்கான மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு

முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் தரம் ஒன்றிற்கான மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு (சித்தா)2023 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான தரம் 1 இல் இணைந்து கொள்ளும் மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு மட்/பட்/முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் அதிபர் ஆ.புட்கரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வானது பட்டிருப்பு வலய விஞ்ஞான பாட இணைப்பாளர் எஸ் சேகர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் இணைய மிகவும் கோலாகலமான முறையில் இடம்பெற்றது. தரம் 1 இல் இணையும் மாணவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான முறையில் வரவேற்கும் [Lanka Tamil Voice]

முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் தரம் ஒன்றிற்கான மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு

முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் தரம் ஒன்றிற்கான மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு

(சித்தா)2023 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான தரம் 1 இல் இணைந்து கொள்ளும் மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வு மட்/பட்/முனைத்தீவு சக்தி மகாவித்தியாலயத்தில் அதிபர் ஆ.புட்கரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வானது பட்டிருப்பு வலய விஞ்ஞான பாட இணைப்பாளர் எஸ் சேகர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் இணைய மிகவும் கோலாகலமான முறையில் இடம்பெற்றது. தரம் 1 இல் இணையும் மாணவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான முறையில் வரவேற்கும்

[Lanka Tamil Voice]
Anow Hosting Company
Anow Hosting Company

Anow Hosting Company